Un pleno intenso y muy satisfactorio

Con la concejala de Bienestar e Igualdad Yoya Neira antes de empezar el Pleno

En el pleno ordinario de octubre, desde el grupo municipal de Ciudadanos hemos conseguido sacar adelante las tres mociones que llevamos, una para defender a los vecinos de la okupación ilegal, otra para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas mayores y la última para reclamar justicia ante la deuda de la Xunta con la Orquesta Sinfónica de Galicia. En el turno de preguntas orales pedimos un estudio de flujos y análisis de riesgo de los pasos de cebra de esta ciudad, además del urgente y necesario mantenimiento de los mismos. También preguntamos por las medidas que se iban a adoptar ante el repunte de consumo de droga y para revitalizar los mercados de la ciudad. Pero estos últimos temas os los contaré en una entrada diferente.

A continuación podréis leer las intervenciones en el pleno, empezando por los asuntos entre los que se traban la creación del área metropolitana o la aporbación de la ordenanza de igualdad.

ASUNTO 4_ Acordo de iniciativa para a creación da Área Metropolitana da Coruña.

Primeiro de todo, dende este grupo municipal queremos dalas grazas porque por fin se poña en marcha este ansiado proxecto. Somos conscientes de que o proceso de creación da área metropolitana non é sinxelo, levará o seu tempo, por iso é tan importante empezar canto antes. A complexidade dun area territorial, únese a non menos complexa unidade institucional, moitos intentos anteriores diluironse por egos políticos que esperemos que desta volta non entorpezan.

As vinculacións económicas e sociais de todas os municipios implicados fan preciso unha planificación conxunta e organizada para atender de xeito coordinado aos veciños en moitos dos servicios e obras que se lles prestan. Entendemos a declaración de Maria Pita como un acordo formal de iniciación do procedemento polo órgano competente con todas as consecuencia.

Os pequenos e medianos municipios teñen problemas para xerar actividade económica, o que fai que os mozos marchen para as cidades. Ata o dagora, os municipios pequenos podían competir, pero agora a industria xera menos emprego, dase un substitución por empresas de servizos…estas empresas e mais as multinacionais buscan areas metropolitanas por teren unha maior economía e mais abundancia de man de obras.

Xa non basta con ofrecer ao tecido empresarial este ou outro municipio…o gran boom das empresas de servizo están buscando areas metropolitanas potentes e nós podemolo ser.

Todos queren ser “esa”. Nas grandes cidades fálase moito desta nova situación porque Madrid está abosrbendo na súa metropole non so a chegada de novos habitantes de municipios pequenos como estaba pasando ata o dagora, senón que agora incluso os habitantes de importantes cidades do resto do país ven a Madrid coma un novo xigante: A súa metrópole. 

Non hai progreso se non hai infraestructuras, non veñen as empresas… hai que facer obras, inversións para que veñan las empresas, Hai que lograr que os concellos teñamos propostas unificadas para traer inversións á comarca.

O Concello é moi importante para enfocalo futuro dunha cidade, pero a responsabilidade non é exclusivamente súa. Para lograr resultados necesita un entorno receptivo, que aproveite as oportunidades., no momento actual é de vital importancia este esforzo metropolitano. Desde Ciudadanos sempre pensamos que debemos liderar dende o Concello a apertura da cidade á Ría, coa integración del Porto e o desenvolvemento do litoral. Para iso é necesario contar con Culleredo, Cambre e Oleiros. E desa Ciudade da Ría ira cara a Cidade das Rías, ese proxecto que leva anos nun caixón polas trabas da Xunta e personalismos de alcaldes como Paco Vázquez, Ángel García Seoane o Julio Sacristán ou Oscar Patiño. Que como dicía ao comezo, esperemos que non volvan aparecer. O futuro da área pasa necesariamente por una mirada ampla e unha planificación integrada desde Arteixo, coa sua zona industrial e o Porto Exterior, ata o polo Ferrol-Narón: unha área urbana conectada eplanificada de forma armónica que concentraría unha poboación darededor de 600.000 persoas e lideraría de xeito claro o crecemento económico de Galicia.

En calquera caso, apoiamos a iniciativa para a creación da area metropolitana proposta o que está claro é que temos que ser ese referente en Galicia… por unha vez esteamos a vangarda dos tempos e das necesidades do mercado.

A reunión mantida a pasada semana entre os alcaldes da comarca deixou claro que os servicios compartidos de transporte, auga e  residuos serán os asuntos prioritarios para o ente como así o destaca un informe elaborado por la Universidade da Coruña, encargado polo anterior Goberno, e que detalla as competencias que debería asumir o ente e os seus órganos de goberno. Movilidade, ordenación do territorio e urbanismo, vivenda, auga, residuos, servicios sociais, extinción de incendios, protección civil, promoción económica e emprego, turismo e cultura eran as áreas de xestión propostas.

Temos xa un servizo “metropolitanizado” como é a xestión da auga, un campo no que área dispón xa de amplas competencias, sen dúbida un primeiro paso para seguir ampliando servicios compartidos.

Todos estamos dacordo, ou alomenos así o expoñemos nos diversos debates aos que asistimos que quizáis a competencia máis urxente na que debemos pensar como area metropolitana é a mobilidade. Os expertos que asinano informe do que antes falaba memso plantexan 

a creación dunha Autoridade Única de Transporte que coordine a política sobre esta materia nos municipios integrados e a redacción dun Plan de Mobilidade Metropolitana Sostible. Certo é que a necesidade da mellora da mobilidade é demasiado urxente como para esperar o que pode ser un longo proceso ata a creación da area metropolitana, proceso que agardamos non se demora e podamos axiña empezar a traballar en comisións para ver posicións técnicas e políticas para crear esa gran área económica e social, e sobre todo, aprender de precedentes fallidos como o de Vigo para que non nos pase aquí e poidamos avanzar.

ASUNTO 7_Resolución da alegación presentada e aprobación definitiva da Ordenanza Municipal de A Coruña de Igualdade na Diversidade.

Visto o informe emitido que desestima a alegación presentada para aprobación final desta ordenanza, mostramos a nosa conformidade.

O compromiso de Ciudadanos coa igualdade é firme, así o temos demostrado na nosa acción política nas institucións:

-Gracias a Cs hoxe os pais gozan de 3 semanas máis de permisos de paternidade, as nais autónomas teñen máis axudas e asinouse un Pacto de Estado contra a violencia machista.

-Nos Orzamentos xerais do estado de 2018, ademáis, logramos que todas as familias reciban unha axuda anual duns 1000€ por cada fillo nunha escola infantil entre os 0 e os 3 anos.

En Ciudadanos queremos, ademáis, coa nosa Lei contra a Precariedade, correxir a dualidade intolerable do noso mercado laboral, que hoxe é o máis precario de Europa, e asegurar contratos dignos e estables para poder formar unha familia con seguridade e solvencia.

Nada prexudica máis as familias que a precariedade e a inestabilidade, e por iso en Ciudadanos estamos convencidos de que a igualdade entre homes e mulleres lograráse dunha vez por todas con políticas útiles. Toda nova medida que veña a sumar, benvida sexa, como é o caso desta ordenanza.

Ademáis, desde Ciudadanos presentamos a proposta máis ambiciosa pola conciliación en España: a nosa Ley de Conciliación, Igualdade e Apoio as Familias; entre as que se inclúen as seguintes medidas concretas: aumento e igualación dos permisos de paternidade e maternidade favorecendo e premiando a corresponsabilidade,  plans de igualdade para todas as empresas de máis de 100 traballadores, rachar o teito de cristal na empresa -sen impoñer, senón contando co compromiso das propias empresas- e combater a brecha salarial con maior transparencia nas retribucións das empresas.

A nosa loita pola igualdade ten 3 patas:

→ igualdade efectiva e real entre homes e mulleres.

→ que as mulleres non teñan que escoller entre ter unha familia ou ter unha carreira profesional.

→ acabar dunha vez por todas coa lacra da violencia machista.

Desde Ciudadanos traballamos por unha sociedade aberta que entenda e recoñeza o mérito das mulleres: non facelo sería perder o 50% do talento da nosa sociedade e condenarnos ao fracaso.

Non cremos que a imposición sexa efectiva neste tema, sobre todo porque si non existe un compromiso e unha vontade real por parte das empresas, de pouco servirán as medidas que adoptemos. Coma sempre, en Ciudadanos apostamos por incentivar, non por impor: Os plans de igualdade, como esta ordenanza de igualdade, con obxectivos concretos no tempo, son os mellores obxectivos”.

Ademáis, neste caso concreto, consideramos que os poderes públicos deben ser os primeiros en dar exemplo, e que é aí onde deberían centrarse en primeiro lugar os esforzos para asegurar unha presenza equilibrada entre mulleres e homes, algo que aínda non sucede. Desde Ciudadanos tivemos que esixir que o Congreso iniciara os seus trámites para a elaboración dun Plan de Igualdade que non existía.

Por iso imos votar a favor deste asunto e aínda que Ciudadanos non estaba aquí, agradecemos a todos os grupos o traballo realizado.

MOCIONES

OKUPACIÓN ILEGAL

Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización (art. 245.2) o de forma violenta (art. 245.1), han experimentado un crecimiento durante los últimos años en nuestra ciudad,  bien los que utilizan el inmueble ocupado como base de operaciones para actividades criminales (como es el caso del tráfico de drogas), o bien, ocupando viejos inmuebles aunque no tengan ni agua corriente, ni otros servicios, produciendo graves molestias al resto de vecinos como olores, ruidos, enfrentamientos, gritos, fiestas y demás comportamientos incívicos.

       Este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar frente a las mismas una vez constatadas y promover un desalojo efectivo de los inmuebles en un plazo breve de tiempo y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para poder llevar a cabo la detección de estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo.

      La falta de respuesta por parte de los poderes públicos está generando una

sensación creciente tanto de desprotección para los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas como para los vecinos que tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones sin que se haga nada al respecto, así como de impunidad de aquellos que realizan este tipo de actividades delictivas e incívicas.

      Por otra parte, cualquier iniciativa que aborde el fenómeno de las ocupaciones ilegales no puede ser ajena al origen que lleva a algunas familias a verse incluso, en algún caso, cayendo en manos de  organizaciones criminales, como es verse en una situación de necesidad de una vivienda cuyos costes no pueden afrontar o de la que se han visto privados tras un desahucio, en la mayor parte de los casos, por circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad tras la reciente crisis económica.

Teniendo presente todo lo anterior, Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía presenta al Pleno Ordinario los siguientes:

                                                        ACUERDOS

1. Dado el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal motivados por estas ocupaciones ilegales el Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una «Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal», como órgano encargado de la función de velar por la seguridad y las convivencias vecinales afectadas por la ocupación ilegal.

2. El Ayuntamiento de A Coruña  creará una nueva ordenanza en materia de convivencia vecinal y de protección ciudadana, o bien,  modificará la ordenanza existente que regula la convivencia y el ocio en espacios públicos, para que incluya, contemple y regule esta convivencia vecinal y protección ciudadana frente a las ocupaciones ilegales.

3. La «Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal» contará con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar las acciones de vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos  contrarios a dicha Ordenanza en materia de convivencia vecinal y de protección ciudadana partiendo de los hechos denunciados en el punto centralizado de atención vecinal contra la usurpación y así pueda servir como prueba en los procesos judiciales pertinentes.

4. Que se refuerce de forma inmediata, la presencia policial y patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación.

pasa a ser o que propón o PP: Instar ao goberno municipal e á delegación do goberno a reforzar as actuacións para garantir a seguridade e a convivencia cidadás fronte as okupacións ilegais de vivendas, ante a alarma social existente na cidade pola presenza de grupos de delicuencia organizada que detectan pisos baleiros e os okupan ilegalmente.

5. Que en plazo máximo de tres meses se inicien los trabajos de elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones delictivas y las de las personas que las realicen por razones de necesidad. Todo ello respetando la normativa sobre protección de datos.

6. Engadimos o punto do PP: Instar ao goberno municipal a adoptar as medidas necesarias para o cumprimento da coñecida como Ley de desahucio Exprés (Ley 5/2018, de 11 de junio) ante os casos de okupación por precariedae ou necesidade en materia de servizos sociais e acceso a vivenda, ben sexa desde a oficina de defensa dos dereitos dos veciños afectados pola okupacion ilegal ou redactando a ordenanza que garanta a convivencia e seguridade cidadá en calquera barrio da cidade.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES, ESPECIALMENTE DE LOS QUE VIVEN SOLOS

Traemos a pleno una moción con una filosofía positiva, pensada para poner en valor y darle protagonismo a nuestros mayores, especialmente a aquellos que viven solos y que no son dependientes, para mejorar su calidad de vida y hacerlos patícipes, para que sigan aportando toda su experiencia y sabiduría. Es por eso que analizada la enmienda de la Marea, que aunque tiene una coincidencia muy alta, no la podemos aceptar, nos gustaría que la retirasen porque creemos que en sí, esa enmienda es otra moción, que apoyaremos cuando la presenten, pero en este caso esta enmienda desvirtúa la filosofía de nuestra moción. Además creemos que el último punto antes de instar habría que estudiar porque efectivamente la ley de dependencia tiene muchos fallos, que se puede mejorar con respecto a los ayuntamientos y hacer propuestas, como les digo esta moción está pensado en positivo para beneficiar a las personas mayores, especialmente a las que viven solas y no son dependiente y una moción trabajada con profesionales que se pasan 24 horas al día con mayores.

Se enmiendan errores, esta enmienda es rehacer una moción con una serie de puntos que justifican su gestión pasada. Les pido que voten en conciencia, y que en otra ocasión presenten su moción con arreglo a su gestión pasada, como les digo, la apoyaremos.

Como les decía nuestra moción está pensada en positivo…El envejecimiento, ligado al avance de la medicina y de la calidad de vida, es un éxito que debe acompañarse de derechos y de servicios para estas personas. Es una realidad que hay que asumir y que debemos afrontar. Reino Unido llegó a convertirlo en un asunto de Estado anunciando la creación de un Ministerio de la Soledad, el pasado mes de enero.

Creemos que es necesario dar un paso más en la política municipal de atención al colectivo de mayores, creemos que la información les debe llegar más y mejor, sin que sean ellos los que tengan que ir a buscarla por lo que traemos a Pleno un conjunto de medidas para promover una vida social activa y mejorar la asistencia y coordinación del Ayuntamiento hacia nuestros mayores, especialmente por aquellos que viven solos.

Teniendo presente todo lo anterior, Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía presenta al Pleno Ordinario los siguientes:

                                                        ACUERDOS

Que el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña inste al Ejecutivo local a:

Desarrollar un plan municipal específico para mejorar la calidad de vida y combatir la soledad no deseada de las personas mayores en A Coruña, antes de que finalice el año con el fin de dotar presupuestariamente dicho plan en 2020, punto que estamos dispuestos a dejar para la negociación de los presupuestos…aunque el plan si puede estar listo antes de fin de año.

Este plan, podría contemplar y/o combinarse con las actividades que ya se realizan desde Servicios Sociales y con aquellas que promueven la participación activa de los mayores. también podría coordinarse y buscar fórmulas de colaboración con las entidades que realizan labores relacionadas como Cruz Roja, Cáritas, etc.

 Estudiar incluir, dentro de este plan, al menos las siguientes medidas:

1.  Optimización de la oficina existente de Atención al Mayor que existe en el Ayuntamiento  (OMAD), en cuanto a horario y servicios que presta a los mayores de asesoramiento e información. Podría plantearse la posibilidad de que fuera una “oficina itinerante” con el fin de dar cobertura en los barrios.

2. Enriquecer la sección dedicada en la web municipal a las personas mayores, que facilite de forma sencilla toda la información relevante para este colectivo, como el horario y ubicación de la Oficina de Atención al mayor expresada previamente o centros a los que puede acudir y actividades de interés.

3. Elaboración de un censo municipal voluntario que ayude a determinar, localizar y posteriormente ofrecer un seguimiento, a los mayores que residen solos en el municipio. Consideramos que este trabajo debería realizarse en coordinación con las distintas entidades, asociaciones y clubs de mayores y centros de mayores de la Xunta, así como compartiendo información con las fuerzas y cuerpos de seguridad que detectan los casos en los que ya ha ocurrido un accidente, e incluso con los médicos de los ambulatorios que son quizá los que mejor conocen el estado de las personas mayores, Un censo en el que incluso podría apuntarse voluntariamente la gente a propuesta de una carta enviada desde el Concello al cumplir, por ejemplo, 65 años.

4, También consideramos que podría estudiarse la optimización de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia que ofrece ya el Ayuntamiento, con el fin de poder mejorar su calidad de vida. Proponemos que el Ayuntamiento sea el que ofrezca participar de manera gratuita a los mayores de 60 años en el servicio de teleasistencia, si así lo desean. En Galicia solo un 1,8% de la población tiene teleasistencia, frente al 8% en el resto de España.

5. Desarrollo de campañas para poner en valor el necesario protagonismo de los mayores en nuestra sociedad, hacerlos partícipes y que ellos den ideas, con el fin de que todos los coruñeses de todas las edades entiendan que la tercera edad es una etapa más, dentro del proceso vital de la persona y que tienen un importante papel en la sociedad.

6. Desarrollo de campañas de buen trato a los mayores, para que todos seamos responsables de estar atentos, especialmente a los que viven solos.  Tenemos que darnos cuenta de que también son nuestra responsabilidad porque el sistema no es capaz de abarcar todo. Campañas para que sepan que si les pasa algo estamos detrás para ayudarlos, con redes informales de apoyo, con voluntarios en los barrios.

7. Incremento en el número de actividades intergeneracionales y de fomento de la actividad física a través de la instalación de juegos biosaludables y arreglo de los existentes que se encuentren defectuosos.

8. Desarrollo de un estudio y análisis sobre las necesidades de atención a las personas mayores, considerando la ampliación de espacios para este colectivo, teniendo en cuenta la falta y necesidad de plazas residenciales. El estudio que se propone deberá incluir un análisis con las posibilidades de financiación y solicitud de ayudas y subvenciones para la ampliación de espacios.

EN APOYO A LA OSG

Tras la pasada reunión del Consorcio para la promoción de la música donde se planteó la deuda acumulada de la Xunta de Galicia con dicho Consorcio creemos desde Ciudadanos, como miembro además de este ente colegiado, que procede buscar una solución a la injusticia que se está cometiendo con La Orquesta Sinfónica de Galicia, a la que se le deben más de 5 millones de euros de las transferencias entre 2011 y 2019.

Recordamos partes del convenio firmado en 2004:

Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña para o financiamento da Orquestra Sinfónica de Galicia firmado el 28 de diciembre de 2004.

Asinantes: D. Manuel Fraga Iribarne, presidente da Xunta de Galicia, actuando en representación desta, en virtude das facultades de lle atribúea Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente.

D. Francisco José Vázquez Vázquez, alcalde presidente do Concello da Coruña; actuando en representación deste, en virtude do establecido no artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.

Cláusula Terceira: Para o exercicio 2004 a Xunta de Galicia contribuirá o financiamento das actividades da Orquesta Sinfónica de Galicia, con cargo á partida orzamentaria 23.01.531A 460.0, con 1.500.000€.

Para o exercicio 2005 a cantidade a transferir, a favor do Consorcio para a Promoción da Música establécese en 3.000.000€.

Para os exercicios futuros as transferencias a favor do Consorcio, ou da entidade que o substitúa, estableceránse como subvención nominativa nos orzamentos de cada exercicio. A contía a transferir en cada ano non será inferior á que se establece para o exercicio 2005.

As transferencias a favor do Consorcio con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma, tanto para o exercicio 2005 como para os exercicios seguintes, non superarán en ningún caso a achega do Concello da Coruña coa mesma finalidade en cada exercicio.

Cláusula Cuarta: Para a interpretación de cantas dúbidas xurdan na aplicación do presente convenio, créase unha Comisión Mixta que estará integrada por dous representantes da Xunta de Galicia, un dos cales presidiraa, e outros dous do Concello da Coruña.

Cláusula Quinta: Este convenio ten natureza administrativa e correspondelle a xurisdición contencioso-administrativa o coñecemento dos litixios que del se poidan derivar.

Modificación estatutaria: O 22 de xullo de 2005, unha vez modificados os estatutos se firme o Acordo Relativo ao Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña para o financiamento da orquesta Sinfónica de Galicia.

Publicación: DOG 8 de Marzo de 2006 se publica la orden del 3 de Marzo de 2006 para la publicación de los estatutos del Consorcio de la Música.

Pedimos el apoyo unánime de la corporación para que este gobierno proceda a buscar solución a esta injusticia que se está cometiendo con la que hoy en día puede ser ser la mejor orquesta de España.

Creo que la alcaldesa, como presidenta del consorcio, debe defender y luchar por el cumplimiento de este convenio.

Al grupo popular le pediría que igual que el presidente Feijoo decía la semana pasada en el debate de autonomía que çel antepone los intereses de los gallegos a los de su partido, pues al grupo municipal del pp le pediría que antepongan los intereses de los coruñeses a los de su partido.

Y a Marea le pediría, que aínda que no mandato anterior non se plantexaron solucionar esta anómala situación, que sí apoien esta moción para que agora se poida solucionar.

Así elevamos a consideración os seguintes   ACORDOS

1. Convocar la Comisión Mixta.

2.Seguir los pasos ordinarios de resolución en este tipo de convenio y adoptar todas las medidas de negociación, y en su caso aquellas medidas legales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en este convenio.”


Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: