Otras 3 mociones de Ciudadanos que salen adelante, entre ellas la creación de un Consejo de Mayores

El pleno de noviembre ha sido especial para mi. Es la primera vez en mi vida que cumplo años en el Ayuntamiento, nada más y nada menos que debatiendo y aprobando importantes asuntos para la ciudad. Lástima que justo en este pleno haya sido cuando la alcaldesa haya dado vía libre a los tiempos y nos hemos pasado en el salón de plenos más tiempo del deseado. En cualquier caso, ha servido para tomar nota y recortar tiempos en próximas ocasiones.

Os dejo los videos del Pleno (sesión de mañana y sesión de tarde) y más abajo podréis leer todas las intervenciones de nuestro Grupo Municipal. En cuanto a nuestras mociones, hemos aprobado la petición al gobierno de España para equiparar las pensiones de viudedad en las parejas de hecho, la creación de un Consejo Municipal de Mayores y la obligación de poner al día los pasos de cebra en la ciudad.

Sesión de mañana del pleno del 7 de noviembre
Sesión de tarde del pleno del 7 de noviembre

Debate sobre la actualización y modificación de ordenanzas fiscales

Dende o Grupo Municipal de Ciudadanos queremos deixar constancia de que a nosa premisa e baixar impostos a todos os cidadáns pero entendemos que na situación actual o máis axeitado e facelo de maneira progresiva. No caso concreto do IBi, por exemplo, valeríanos de momento, con que se volvese a cobrar na data na que sempre se cobraba, moitas familias iano agradecer.  

Ou como mínimo facer máis campañas de difusión e que os coruñeses saiban que se pode aprazar o pago, algo que beneficia a tesourería ao adiantarse o ingreso no concello. Debería bonificarse máis o pago aprazado,  anima aos cidadáns, y faise máis cómodo o pago. Sairiamos todos gañando. Pero actualmente é pouca a bonificacion, e existe pouca información ao respecto.

Valoramos positivamente os cambios fiscais propostos pero entendemos que o mais axeitado sería crear unha mesa de traballo para revisar e actualizar todas as ordenanzas para poder contar en 2020 cunha fiscalidade mais acorde as necesidades e demandas da cidadanía que teña en conta as propostas de todolos grupos da corporación.

É unha obviedade que para preparar os gastos dos orzamentos hai que coñecer os ingresos do concello. Non podemos de ningún xeito crear un desequilibrio nas contas municipais, pero cremos que hai marxe para rebaixar a presión fiscal a través de medidas de aforro e tamén a través dunha xestión mais eficiente. Por iso é tan importante elaborar as propostas dende a sensatez e a responsabilidade.

Axudar a aqueles cidadáns que teñen menos recursos económicos para que sexan os que menos impostos paguen parécenos xusto, pero sempre que se controle de xeito adecuado e sexan realmente os que mais o necesitan os que realmente se beneficien destas medidas para así devolver dalgún xeito o esforzo realizado durante a crise que tanto afectou ás familias e a clase media desta cidade.

Sobre a auga e o dereito humano do acceso a auga potable que garante o concello coa rebaixa as familias con menos recursos, coa exención do pago nalgúns casos, estaría ben que fose acompañado dunha mellora do servicio para todos os cidadáns xa que  son moitas as denuncias dos veciños de determinados barrios da cidade (castrillón, monelos, eirís) que cada pouco teñen problemas de turbiedade na auga e a pesares das suas queixas a resposta que soen obter por parte da empresa municipal é que son casos puntuais. Exactamente a odenanza di : a prestación do servizo de subministración de auga potable debe considerarse como un dereito doser humano a dispoñer de auga suficiente, salubre, aceptable e asequible para o uso persoal e domestico.

Unha empresa municipal que debería coidar mais o estado dos sumidoiros desta cidade, xa que non é moi normal que cada vez que chove un pouco más da conta teñamos problemas de desbordamento que os veciños tamén denuncian con frecuencia que o problema non son so as intensas chuvias,  senón que non se limpian as canalizacións e cando chove se atascan. Así que rebaixa fiscal para aquelas familias que atravesan dificultades económicas sí, pero cuidemos tamén do resto dos cidadáns cun servizo axeitado a esta cidade.

En canto a modificación da ordenanza 4, e postos a revisar as taxas por apertura de licencias e pensando no desenvolvemento económico desta cidade, sempre defendemos que o concello non pode ser un lastre nin un impedimento para o desenvolvemento económico do municipio por iso sempre abogamos por suprimir a taxa que supón a licencia de apertura ou alomenos a revisala para convertila nunha ferramenta para atraer a máis veciños, empresas e apoiar aos emprendedores que tratan de iniciar un novo negocio. E estamos a falar de que o ingreso que supón para as arcas do concello a taxa por licencia de apertura dun negocio e sobre 200.000 euros anuales, que estamos seguros que non serían un desequilibrio nas contas. As trabas e custos da concesión de licencias limitan o desenvolvemento comercial e empresarial dun municipio. Cos malos datos do paro, 16.584 desempregados na cidades, 289 máis que hai un mes, non podemos ser nos os que dificultemos a creación de emprego.

RÉPLICA

Aínda que son ordenanzas de pouco volume de ingresos, si son ordenanzas que afectan a asuntos que sí se deben revisar tamén…por exemplo a ordenanza dos vados, o que fan con ela é un ‘quiero y no puedo…un lavado de cara, porque nesta ordenanza en concreto hai un problema mais profundo… xa que se revisa, ¿por qué non poñemos tamén o foco en controlar moito máis toda a cantidade de vados que xa non se pagan porque se deron de baixa pero cuxas placas seguen postas nos portais? O máis importante aquí é facer cunprir a ordenanza, controlar as placas, o mantenemento dos vados… Axudaría un pouquiño ao grave problema de aparcamento que temos nesta cidade. Esta en concreto é unha ordenanza cun gran problema de incumplimento e que xera moita inxustiza.

Algo semellante ocorre coa ordenanza das terrazas, é tan importante analizar o cumprimento da ordenanza das terrazas e reordenar os espacios habilitados para elas. Non podemos permitir imaxes coma as que vemos por toda a cidade de mesas e sillas invadindo boa parte das aceras e mesmo impedindo o paso a persoas con mobilidade reducida, sobre todo na temporada de verán.

E un último apuntamento sobre a ordenanza numero 31 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectaculos, atraccións ou recreo, asi como industrias da rúa e ambulantes e rodaxe cinemaográfica.

dado a especial afectación que supoñen as datas que se achegan, gustariamos que se protexera ao comercio da cidade da competencia desleal que supón a venda ilegal de productos na contorna das tendas. 

A incumplimento da ordenanza municipal unese a competencia desleal que se xera cos comerciantes legalmente establecidos, que crean emprego e tributan como é debido, e a comisión de actividades xa directamente delictivas, en forma de delitos contra a propiedade industrial. Todo iso, co  conseguinte prexuicio tamén cara o turismo.

Á marxe de favorecer políticas de integración e inserción social para estas persoas, debe tamén esixirse o cumplimento da Lei.

MOCIÓN CS PASOS DE CEBRA

La seguridad vial es un punto vital en el día a día de nuestros vecinos y como tal es deber de la administración local adoptar las medidas adecuadas a la mejora de la misma.

A Coruña cuenta con 3018 pasos de peatones. En los primeros siete meses del año, se produjeron 518 accidentes, de los cuales 128 fueron en pasos de cebra, esto supone un 29,38%, 24 vecinos resultaron heridos en algunos de ellos. A principios de este mes, con la aparición de las lluvias la cifra se ha incrementado por culpa de los resbalones

Es evidente que el código de circulación actual ha quedado obsoleto. Es obligación inexcusable del gobierno municipal adoptar las medidas que lleven a una actualización en busca de la máxima seguridad de los viandantes.

En nuestro país hay múltiples empresas que aplican nuevos métodos con el objetivo de mejorar su competitividad en base a su I+D, entre ellas tenemos algunas dedicadas al pintado de las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas.

Las nuevas tecnologías nos permiten llevar a cabo proyectos de forma más eficiente y la seguridad vial es un ejemplo de ellos, en la medida en lo que repercute en la seguridad de nuestros vecinos.

Hoy en día disponemos de señales lumínicas tipo led, de bajo consumo y excelentes resultados, así como imágenes virtuales proyectas con láser. Seguramente por separado ninguna de ellas daría el rendimiento que es preciso para optimizar la seguridad vial, por ello debería ir más allá y crear un proyecto generoso y actualizado al siglo XXI, en la búsqueda de la máxima seguridad en las vías de circulación de nuestro municipio, tanto para peatones como para conductores.

A Coruña tiene multitud de puntos negros relacionados con los pasos de cebra, destacando entre ellos la calle San Diego bajo el viaducto, Avenida del Puerto, el Jardín de San Carlos y la calle Ramón y Cajal, datos reseñados en el estudio de FISEGVI, que estudia en profundidad la seguridad vial.

Teniendo presente todo lo anterior, Ciudadanos presenta al Pleno Ordinario el siguiente:

                                                        ACUERDOS

Solicitar a la Sra Alcaldesa, a su equipo de Gobierno y al resto de Grupos Municipales que se traslade a la Mesa para la Movilidad, en la que estarán presentes entre otras, voces relevantes en materia de seguridad vial, la necesidad de dar prioridad al apoyo a un proyecto que desarrolle un Plan Integral de Seguridad Vial que incluya las siguientes medidas urgentes:

1. Realizar un estudio genérico de los pasos de cebra existentes, un análisis de los flujos de peatones, vehículos, bicicletas y patinetes, además de una evaluación de riesgo de los mismos y valorar la idoneidad de su ubicación para maximizar la visibilidad del peatón.

2. Realizar un gran proyecto de actualización en seguridad vial, donde A Coruña sea pionera en el aprovechamiento de datos para la modernización de los sistemas aplicados a los pasos de cebra, realizando para ello un estudio piloto en los puntos anteriormente mencionados u otros seleccionados, y de este modo poder cotejar la efectividad de los nuevos equipos respecto a años anteriores. Hacemos hincapié en la necesidad de pintar los pasos de peatones el número de veces que sea necesario  cada año, mientras esto se desarrolla, para que todos y cada uno de estos pasos de cebra cumpla su función de la forma más segura y eficaz.

3. Instar ao goberno municipal a reforzar a iniciativa dos camiños escolares seguros, avaliando e executando novas actuacións  de mellora do espazo urbano que complementen as da liña de actuación 13 de estratexia integral de desenvolvemento urbano sostible aprobado no anterior mandato: “Fomento e ampliación de camiños escolares interxeneracioniais: implementación  de actuacións urbanísticas para mellorar a accesibilidade de nenos, maiores e persoas con mobilidade reducida”.

4. Instar ao goberno municipal a darlle continuidade e reforzar o progrma “Paso a paso” implementado no anterior mandato para a renovación e mellora do sistema dos pasos de peóns da cidade.

MOCIÓN  CS CONSEJO MUNICIPAL DE MAYORES

Antes de empezar con la exposición de motivos de esta moción, me gustaría aplaudir la noticia que leíamos ayer en la prensa acerca de la creación de un censo de mayores de 80 años y la teleasistencia gratuita para esta misma edad. Pero, ponemos un pero: no nos gusta escuchar este tipo de iniciativas en la misma semana que han aparecido dos mujeres muertas en sus casas. 

En la misma noticia de prensa leíamos que no hay datos oficiales de los ancianos que mueren solos en casa, según cuenta un miembro del Instituto de Medicina Legal de Galicia que en lo que va de año, él solo, estuvo en el levantamiento de siete u ocho personas mayores que llevaban días muertas. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en A Coruña hay cerca de 1.500 hombres y mujeres mayores de 65 en esa situación, por eso la moción presentada en el pasado pleno hacía hincapié en esa edad en los 65 años para la creación de un censo, siempre voluntario, que ayude a determinar, localizar y posteriormente ofrecer un seguimiento, a los mayores que residen solos en el municipio.

El objeto de nuestra moción era desarrollar un plan municipal específico para mejorar la calidad de vida y combatir la soledad no deseada de las personas mayores en A Coruña, antes de que finalice el año con el fin de dotar presupuestariamente dicho plan en 2020, punto que no aceptaron en la enmienda que presentaron conjuntamente PSOE y MAREA, es por eso que nos alegra enormemente saber que ahora sí están dispuestos a incluir en los presupuestos de 2020 una partida reservada para este servicio, 

Aunque insisto en que LO TRISTE ES QUE HAYAMOS TENIDO QUE LAMENTAR DOS MUERTOS EN SOLEDAD PARA QUE USTEDES TOMARAN CONCIENCIA DE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. 

……

Y continuando con nuestra intención de involucrar a los mayores en la sociedad, traemos a pleno esta nueva moción en la que proponemos la creación de un consejo municipal de mayores:

El lugar más cercano donde los ciudadanos pueden poner en valor sus opiniones, sus aportes, donde sus iniciativas sean más efectivas y adecuadas a sus necesidades son los Ayuntamientos.

Nuestras personas mayores son esa valiosa parte de la ciudadanía que día a día aumenta notablemente.

Ellos son los mejores conocedores de las cuestiones que les afectan, quienes de mejor forma pueden generar propuestas que favorezcan su bienestar, quienes mejor pueden representarse a sí mismos velando por sus necesidades, y todo ello, además, aportando a la sociedad esa sabiduría tan valiosa que la edad y la experiencia te da.

Por otra parte, el Ayuntamiento es la entidad local que pone en marcha y ejecuta las políticas públicas. En su debate, elaboración, implementación y evaluación cada vez se hace más importante contar con órganos de consulta que sean fuertes vínculos de asesoramiento formados por colectivos específicos.

La creación de un Consejo municipal de Mayores como órgano consultivo, dotaría a las personas mayores de una mayor participación social, del reconocimiento que tanto merecen y  de una gran solidaridad mutua poniendo a nuestra disposición sus valores y el acervo de conocimiento que tanto nos puede aportar. Además nos permitiría apuntar directamente en donde incrementar los recursos necesarios que les impliquen en la elaboración de proyectos destinados a mejorar sus vidas.

Entre sus funciones estarían:

Representar a las personas mayores ante el Ayuntamiento y otras entidades, desarrollar programas, actividades y acciones comunicativas, cooperar con otras entidades, participar activamente en el ámbito social, político y cultural de las personas mayores, contribuir y proponer iniciativas, jornadas, encuentros o cualquier otra acción que les favorezca. Designarían Comisiones de trabajo y nombrarían a sus integrantes. 

El Pleno del  Consejo estaría integrado por una Presidencia, una vicepresidencia y los vocales, contando estos últimos  entre sus miembros como mínimo con:

1. Un representante de cada formación política con representación municipal.

2. Un representante de la Federación de personas mayores de Galicia.

3. Un representante de cada Asociación o sección de la tercera edad inscrito en el Ayuntamiento de A Coruña.

4. Un representante de cada una de las organizaciones sindicales que cuenten con una sección de pensionistas y jubilados en la ciudad.

5. Un representante de todas las residencias, establecimientos o centros de mayores con sede en el municipio de A Coruña.

6. Un representante de la Conselleria de la Xunta de Galicia con competencias en políticas sociales.

7. Un representante de la Confederación de empresarios de Galicia.

Por todo ello, el grupo municipal de Ciudadanos, solicita al Pleno de esta corporación el siguiente 

ACUERDO

La creación y puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de personas Mayores de A Coruña a la mayor brevedad posible.

Una respuesta a «Otras 3 mociones de Ciudadanos que salen adelante, entre ellas la creación de un Consejo de Mayores»

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: