Aprobamos iniciar el pago de las expropiaciones de Elviña

Pleno extraordinario para aprobar tres nuevos modificativos. Tres cambios presupuestarios propuestos por el gobierno local, que permitirán redirigir 20.000 euros a las entidades sociales Renacer, Padre Rubinos y Viraventos, iniciar el pago de las compensaciones por las expropiaciones del castro de Elviña, a las que se dedicarán  453.000 euros y, si lo autoriza el Ministerio de Hacienda, otros 6,1 millones de remanente del 2018.

Os dejo el video completo del Pleno y más abajo mis intervenciones en el mismo.

M5

Hoy nos traen  esta modificación número 5, que no altera los créditos ni las aplicaciones presupuestarias del estado de gastos del presupuesto.

Es un incremento de 6.250 euros para el Convenio Nominativo con el Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar que debemos abonar y nos parece acertado para poder cumplir con dicho convenio en este segundo semestre de 2019. Lo que sucede es que para disponer de esa cantidad , otra entidad ha renunciado a su convenio nominativo, a 20.000 euros que se destinaban a “gastos generales y formación para itinerarios de inclusión social”.

En el escrito que presenta la entidad renunciante comunican que el motivo que les lleva a esa decisión “es el retraso de la firma de dicho convenio y la imposibilidad de la entidad de poner en marcha el proyecto por motivos económicos”.

Que una entidad que realiza una labor social renuncie a un convenio como consecuencia de retrasos administrativos y por  la presión económica que supone para ellos el tener que adelantar el dinero efectivo, creemos que es algo que debe intentar mejorarse y nos gustaría que nos explicaran las causas dentro de lo posible, que desde el equipo de gobierno consideran que se ha producido en esta renuncia. Cual ha sido el impedimento que ha retrasado la firma del convenio y si es subsanable.

Por otro lado Intervención advierte que su conformidad es “ a la tramitación de la propuesta en los términos de normativa presupuestaria” pero que no determina el sentido de fiscalización hasta que no se ejecute el gasto, y cuando se ejecute el gasto será cuando puedan hacer una valoración completa del expediente. Por tanto ahora se dota presupuestariamente, se autoriza y aprueba con carácter nominativo, es decir, se otorga una subvención directamente. 

Esta práctica, aunque se pretenda guardar el equilibrio del presupuesto,  no deja de ser una subvención directa. 

Tenemos un voto particular y dos enmiendas, con dos destinatarios finales diferentes, para la cantidad restante entre los 20 mil y los 6.250. ¿quién hace ahora de Salomón ? ¿Bajo qué criterios se considera quien o quienes lo debe percibir?

Votaremos a favor del pago al Consorcio Galego, si nos explican como ya hemos dicho, desde el gobierno, en qué situación queda la entidad renunciante.

Desconocemos si han dialogado con el gobierno para presentar estas propuestas, pero aunque loables por un lado, por otro parece una pelea de patio de colegio entre el PP y la Marea. 

M6 y M7

O motivo destas modificaciones é a cuantía á que o Concello debe facer fronte polas expropiacións dos terreos do Castro de Elviña. Este modificativo 6 traenos un expediente para conceder dous suplementos de crédito por más de seis millóns de euros, financiados con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais. 

O suplemento de maior cuantía 6.107.792,26€ está condicionado, como ben dixeron, a que o Ministerio de Facenda emita un informe que así o autorice A consulta ao Ministerio é básicamente si a isto se lle pode considerar débeda. Parece que aínda non chegou a resposta, resposta que debems ter antes de que se aprobe definitivamente. Esperamos que o Goberno cumpla coas sías previsións. 

Pero vaiamos ao motivo desta necesidade: o pago das sentenzas firmes emitidas neste 2019 polas expropiacións dos terreos do Castro de Elviña, un proceso que ven xa dende 2001. Pois ben, o total que o Concello ten pendente de aboar correspondente ás sentenzas pollo xustiprecio fixado pola comisión correspondente, nas fases I e II, ascende a un total de 12.019.641,42€. Unha cifra que podemos considerar unha sangría produto de xestións anteriores doutros mandatos. Case 4 millóns deses 12 son froito da irresponsabilidade e dunha mala xestión. Deixaronse arrastrar polos procesos xudiciais…así, o o que suporía que o xustiprecio de ambas fases a 31 deste mes tería que ser de 8 millóns de euros (8.073.289.32) O que fai que agora cheguemos aos más de 12 millóns de euros son os 3.946.352 euros de intereses de demora. Falamos de casi 4 millóns de euros por unha mala xesión política durante anos. Unha mala xestión que teremos que pagar todos os coruñeses. 

Volvendo á parte contable de cómo afrontar esta situación, imos apoiar esta aprobación inicial deste modificativo á espera de se chega o informe favorable do Ministerio de Facenda, senón, como xa sabemos, hansde de buscar outras vías…vías moi preocuopantes pois a estimación dos intereses de demora que xera trimestralmente ascende entrambas fases a 60.725,98€. Cada trimestre los intereses ascenden a máis de 60.000€.

Hai que atopar unha solución, por iso imos apoiar. Entendemos que estas sentenzas, sendo firmes no 2019 e non durante lo 2018 que é cando se pechou o superavit de 2018 de máis de 11 millóns de euros motiven estas xestións, para poder usar ese superavit de 2018.

A situación que nos preocupa a todos é que si esta inxeñería contable, dito coma un eloxio, non contase co visto e prace do Ministerio de Facenda a outra solución dispoñiblle pode afectar ao capítulo 6 dos orzamentos, as inversións, e verse limitados de xeito negativo ao comprometer as inversións…se non existise outra vía, coma esta que se está buscando.

Como se nos informou en Comisión, desde hai un tempo véñense facendo consultas ao ministerio de facenda para poder empregar o superavit existente no pago de sentenzas firmes coma estas, intentando e considerandoas débeda pública. O máis importante é atopar unha solución o máis axiña posiblle e dar sinais de querer cumprir.

Desde Intervención e Tesourería fixeronse uns informes moi detallados, excelentes e precisos e hai que agradecer aos funcionarios o traballo realizado. Tamén nos preocup que poida chegar algunha sentenza máis e aí si deberíamos estar preparados. O Concello ten unha obriga cos expropiados e cos coruñeses e para evitar na medida do posible que a débeda aumente trimestralmente por uns importes tan lascivos, debense estudar todas as opcións posibles.

Esta tramitación do expediente  de modificación é competencia deste Pleno,  para aprobar a proposta de destino do superávit. No caso de que se informe desfavorablemente  dende o Ministerio e que o prazo necesario para a tramitación impediese que puideran ser empregados este ano e houbese que facelo  nos seguientes sabemos que o destino iría á amortización de débeda bancaria prevista na lexislación. Por eso consideramos que debemos intentalo.

Polo tanto aquí decidimos si facer  algo digamos “arriscado” polo novedoso, e  sen a seguridade de obter unha resposta positiva saíndonos das liñas clásicas no referentes a normativa rigorosa, ou se debemos explorar novas alternativas, porque  sabendo que as inversións poden sair prexudicadas, hai que intentar “protexelas”. Imos ser valentes, imos esperar a respuesta dol Ministerio de Facenda e poñer toda a boa vontade para conseguilo. É unha obriga que en 2019 xa existe e que hai que pagar, intentemos pagala no 20.

Outro problema é conseguir que  paguemos as facturas a tempo, para poder usar o  superávit en inversións sostibles. Hai un marxen legal de 30 días, debese cumprirla normativa e non o estamos facendo, seguimos sen facelo.

En relación ao  outro modificativo, o dun suplemento dun crédito,  procedente do remanente líquido de tesourería para gastos con financiación afectado, de  453.265,88 destinado á adquisición de terrenos, este importe dará comenzo ao pago das sentenzas, e que  aínda que non é suficiente, si é cierto que é un primeiro paso ante os acreedores e as persoas afectadas, e canto menos se demore mellor para todos ao poder  facerse dentro deste exercicio . 

Esta modificación altera o presuposto, aínda que será ao peche do exercicio de 2019 e coa  liquidación presupostaria cando comprobemos o cumprimento da estabilidade orzamentaria. 

En calquera caso, vamos a intentar atopar unha solución por iso imos apoiar. Si existe unha posibilidade por non compremeter o capítulo de investimentos hai que intentalo.

Ciudadanos non é o PP, non pon paos nas rodas. Si hai unha posibilidade de que os coruñeses non sigan pagando intereses, pois imos a apoiar.

Agardamos que aprendamos dos erros cometidos e que esta corporación e as futuras, sen importar a cor política, non teñan que pagar un prezo tan alto nin facerllo pagar aos coruñeses por xestións tan alongadas non tempo e con tan graves consecuencias económicas.


2 respuestas a «Aprobamos iniciar el pago de las expropiaciones de Elviña»

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: